Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Euroabi

KALANDUSE RIIKLIKUD TOETUSED

 • Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise asutamis- ja halduskulud. Tegevuse alustamise toetust võib taotleda Kalandusturu korraldamise seaduse alusel tunnustatud tootjaorganisatsioon.

 

Toetust makstakse tootjaorganisatisooni tunnustamise aastast lähtuvalt. Nimetatud abi peab esimesel, teisel ja kolmandal aastal jääma järgmiste määrade raamesse:

 • vastavalt 3%, 2% ja 1% tootjaorganisatsiooni poolt turustatud toodangu väärtusest;
 • vastavalt aastale 60%, 40% ja 20% tootjaorganisatsiooni halduskuludest.

  Juriidilised alused:

 • Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda kalandustoodete tootmise- või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:

 • mille on korraldanud “Täiskasvanute koolituse seaduses” nimetatud koolitusasutus;
 • mille kestus on olnud vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi

Suurettevõtjale antakse toetust kuni 35% erikoolituse ja kuni 60% üldkoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale antakse toetust kuni 45% erikoolituse ja kuni 80% üldkoolituse osaliseks hüvitamiseks. Ebasoodsas olukorras oleva töötaja koolitamise korral suureneb toetuse määr 10%. Toetuse maksimaalne suurus on on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe koolitatava kohta.

Juriidilised alused:

 • Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Erialade loetelu, mille omandamisel toetust antakse on järgmine:

·          kalandusspetsialist;

·          kalakasvatus;

·          veeökosüsteemide majandamine;

·          laevajuht kuni 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;

·          vahitüürimees üle 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;

·          kipper, mehaanik, avamerekalur;

·          kipper, külmutusseadmete masinist, avamerekalur;

·          kipper, laevaelektrik, avamerekalur;

·          kalur-laevajuht;

·          kalandustoodete tehnoloogia

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus, ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased viis aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

 

Juriidilised alused:

EUROOPA KALANDUSFONDI (EKF) TOETUSED

 • EKF Seadusandlus ja eelarve
 • Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (meede 1.1)

Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja:

 • kes on kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva kapitalirendilepingu alusel;
 • kellele on kalapüügiseaduse alusel antud kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.

Toetust saab taotleda nende merel püüdvate kalalaevade lammutamist või sihtotstarbe lõplikku muutmist, mis on registreeritud kalalaevade riiklikus registris ja kuuluvad segmenti, mille suhtes kohaldatakse püügikoormuse reguleerimise kava kohaselt kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid. Kalalaev peab olema vähemalt kümme aastat vana ja töökorras.

 

Maksimaalsed taotletavad toetuse summad sõltuvad laeva kogumahutavusest (GT). Toetuse andmisel lähtutakse paremusjärjestusest, mis moodustatakse vähempakkumise põhimõttel.

 

Juriidilised alused:

 • Vesiviljeluse investeeringutoetused (meede 2.1)

  Juriidilised alused:

 •   Investeeringud töötlemisse ja turustamisse (meede 2.3)

Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

Toetust saab taotleda:

·          kalandustoodete või agariku (edaspidi veetaimed) töötlemistingimuste parandamiseks;

·          kaasaegse tehnoloogia rakendamiseks;

·          tootearenduse stimuleerimiseks;

·          töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks.

 

Toetust võib taotleda:

 

mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja   ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,129 miljardit krooni .

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 10 000 000 krooni ühe taotlusvooru kohta .

 

Juriidilised alused:

 •   Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (meede 3.4)

Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

 

Toetust võib taotleda mittetulundusühing:

 

 • kes on tegutsenud vähemalt viis aastat,
 • kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Selles taotlusvoorus toetatakse messidel osalemist. Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

 

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalsuurused igale tegevusele on kehtestatud toetuse kasutamise kavas.

 

Juriidilised alused:

 

 •   Kalanduspiirkondade säästev areng (meede 4.1)

Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduspiirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega. Toetust saab esimeses etapis taotleda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, kohaliku piirkonna arengu strateegia väljatöötamiseks ning koostöö arendamiseks.

 

 Toetust saab esimeses etapis taotleda mittetulundusühingu tegevuse korraldamiseks, kohaliku piirkonna arengu strateegia väljatöötamiseks ning koostöö arendamiseks. Pärast strateegia valmimist saab selle alusel toetusraha kasutada investeeringute (väikeste kalasadamate uuendamine, kalatöötlemine, turustamine, kalaturismi arendamine jms) elluviimiseks.

 

Toetust võib taotleda mittetulundusühing:

 

·          kelle asukoht ja tegevuskoht on ühes allpool loetletud kalanduspiirkonnas: Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Peipsi järve, Soome lahe lääne-, Soome lahe ida, Läänemaa ja Võrtsjärve piirkond.

 • kelle põhikirjaline eesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng   strateegia väljatöötamise ning strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamise kaudu .

Juriidilised alused:

 

Riikliku arengukava (RAK) investeeringutoetused

 • Sisevete kalanduse investeeringutoetus (meede 3.11.4)

   

Toetuse eesmärk on kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti. Toetust saavad äriregistrisse kantud ettevõtjad:

 • kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogudel;
 • kelle kalalaev on registreeritud või uue laeva ostmise/ehitamise korral registreeritakse investeeringujärgselt kalalaevade riiklikus registris.

Toetust võib saada kuni 50% investeeringu abikõlblikust maksumusest, maksimaalselt 1 000 000 krooni ühe taotleja kohta aastas ja 3 000 000 krooni kogu programmperioodi 2004-2006 jooksul kokku.

Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks. Toetatakse uue kalalaeva ehitamist või ostmist, olemasolevas laevas paiknevate ruumide, näiteks kala säilitamiseks vajalike ruumide ja masinaruumide ümberehitamist ning sinna vajalike seadmete soetamist, navigatsiooniseadmete ja päästevahendite ostmist jms.  

Juriidilised alused:

 

Euroopa komisjoni teadaanne ühtsest kalanduspoliitikast

Euroopa Liidu ühtne kalanduspoliitika

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava

Eesti kalanduse strateegia 2007-2013